GDPR dobradatabaze

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů na www.dobradatabaze.cz.

I.

Základní informace

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Nadace Křižovatka, IČ 62159542 se sídlem Nové Sady 41, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
 3. adresa: Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno
 4. email: info@dobradatabaze.cz
 5. telefon: +420 723 621 616
 6. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresa, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhl přístup na naše webové stránky
  • jméno a příjmení (pouze pokud je vyplněno)
  • adresa bydliště (pouze pokud je vyplněno)
  • telefonní číslo (pouze pokud je vyplněno)
  • datum narození (pouze pokud je vyplněno)
  • kategorie zaměření (pouze pokud je vyplněno)
  • pohlaví (pouze pokud je vyplněno)
  • data z vašeho profilu, spadají-li mezi osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR
 2. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
 3. Správce zpracovává osobní údaje třetí strany zadavatelem pouze tehdy, pokud jsou potvrzené v emailové komunikaci nebo jiné doložitelné podobě.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. oprávněný zájem správce na ochranu serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím a poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 4. Účelem zpracování osobních údajů je
 5. použití dat z Vašeho profilu pro vytvoření algoritmu, upravujícího zobrazení ostatních dat na úvodní straně a jednotlivých podstránkách www stránky,
 6. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, včetně upozornění na dění související s Vaším profilem nebo Vašimi preferencemi nastavenými ve Vašem profilu www stránky,
 7. přenos údajů do dalších změnotvorných projektů jako je www.dobremedium.cz; www.maitreja.com; www.dobrapersonalka.cz; dobraakademie.cz; www.wakawai.com;www.businesssynergy.cz
 8. ochrana serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím
 9. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR a to v okamžiku, kdy www stránka vyhodnocuje zobrazení dat přihlášenému uživateli na úvodní stránce a dalších podstránkách, kde rozhodnutí o zobrazení je ovlivněno nastavením štítků a kategorií ve Vašem profilu. Automatické individuální rozhodování je možné vynulovat, tedy nastavit na výchozí hodnoty a to vymazáním štítků a kategorií v nastavení profilu. Tuto akci je možné provádět opakovaně.
 10. E-maily, které Vám správce zasílá, nepovažuje správce ani Vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. na dobu neurčitou
 3. dokud nepřijde vaše žádost o smazání osobních údajů
 4. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 5. V případě žádosti o vymazání údajů správce ihned vykoná.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. zajišťující služby provozování webové stránky,
 3. další provozovatelé webových stránek, které jsou součástí nového ekosystému pod záštitou www.cesta.cz
 4. Při poskytování služeb správci pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim správce může předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:
  • Společnost poskytující hosting Active24 pro ukládání dat z webové https://www.active24.cz/privacy
  • E-mailingovou službu MailChimp pro zasílání hromadných sdělení. Osobní údaje společnosti MailChimp jsou předávány do USA, přičemž společnost MailChimp splňuje bezpečnostní podmínky EU-U.S. Privacy Shield.
  • Služby statistiky Google Analytics (https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en).

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Výše zmíněná práva můžete uplatit nejrychleji na emailu info@dobradatabaze.cz

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 2. Z emailové rozesílky máte možnost se jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce každého námi rozesílaného marketingového emailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. informování o změně ve Smluvních podmínkách nebo Zásadách ochrany osobních údajů, změna našich kontaktních údajů apod.).

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména umístěním databáze u společnosti Wedos Internet, a.s. splňující úroveň zabezpečení dle certifikátu ISO/IEC 27001.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 4. V případě, že se správce dozví o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorní.
 5. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 6. Potvrzujete správci, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k Vaší osobě nebo že jste uvedl/a údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy správce vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to správce požádá, vždy poskytněte aktuální a pravdivé údaje.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním registrace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte také zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 2.6.2022